Wandelschoenen Beheydt
Vooruitgangstraat 22 8900 Ieper info@wandelschoenenbeheydt.be 057/365941

Wandelschoenen Beheydt

Verkoopsvoorwaarden Artikel 1: Defenities 1. Wandelschoenen Beheydt, gevestigd te Ieper, BTW 0543314.816, wordt in deze verkoopsvoorwaarden aangeduid als verkoper. 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze verkoopsvoorwaarden aangeduid als koper. 3. Partijen zijn verkoper en koper samen. 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schrijftelijk door partijen is overeengekomen Artikel 3: Betaling 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van reservering en vooruitbetaling. 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddelijk opeisbaar. 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij n og steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 1. aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen een gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen. Artikel 5: Wijzeging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienob-vereenkomstig aan. 2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in. 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 5. In afwijking van het bepaalde in het derder lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening aanbrengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. Artikel 6: Oplevering en risico-overgang 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper Artikel 7: Onderzoek, reclames 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te(doen) onderzoeen. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeentemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit e kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handel)verkeer gelden. 2. Reclames met betrekking tot beschadiging, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagedn na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 4. Geringe n/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschl in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. Artikel 8: Monsters en modellen 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daarvan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daarvan behoeft te beantwoorden. Artikel 9: levering 1. Levering geschiedt ‘ af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn. 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst der beschikking worden gesteld. 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 4. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper grerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 5. Indien verkoper gegevens van kper nodig heeft voor de uitvoering van de ovvereenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 6. Een door verkoper opgegeven termijn ivoor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen; 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij de partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt; Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. Artikel 10: Overmacht 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingenuit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring,overstroming, aardbeving, brand, bedrijfbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van de verkoper. 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is. 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 5. Indien de overmacht langer dan 3maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief; Artikel 11: Overdracht van rechten 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid; Burgelijk Wetboek Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of net op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. e<r is dan sprake van schuldeisersverzuim. een verlate leveringkan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek inzage te geven. 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht op retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald. 6.In geval van Liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddelijk openbaar. Artikel 13: Aansprakelijkheid 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uit betaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper op zijn leidinggevende ondergeschikten. Artikel 14: Klachtplicht 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving ven de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. 2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen. Artikel 15: Garanties 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geld het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat de verkochte aan de overeenkomst beantwoord, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. D eze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijke ingebruikneming door koper. 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk om een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper gekend was of bekend has kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder toestemming - koper of derden wijzigingenhebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceeerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. Artikel 16: Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechter is bevoegd. 2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Artikel 17: Forumkeuze 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.